اذانی زیبا از شیخ ناصر القطامی

شیخ ناصر بن علی القطامی یکی از قاریان قرآن کریم هستند. ایشان امام و خطیب مسجد  جامع “الأمیره لطیفه بنت […]