تلاوت ماندگار استاد ابوالعینین شعیشع | سوره قصص و شمس

ابوالعینین‌ شعیشع در سال ۱۳۴۳هـ.ق در«بیلا» از استان «کفرشیخ» متعلق به مصر علیا به دنیا آمد. او تنها قارى عصر […]