تلاوت قاری رعد محمد الکردی | آیاتی از سوره مبارکه طه

قاری رعد محمد الکردی، امام مسجد بهشت و امام شافعی در کردستان عراق است. ایشان برای امامت به کشور های […]