نرم افزار کاربردی «حَاسِبُوا» | محاسبه اعمال

زندگی دنیا آزمونی است که در آن بنده در بارگاه خداوند متعال درس بندگی خود را پس می دهد و […]