نشید زیبای « مــــــلکا» با صدای فرهاد قایدی

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی     ***      نروم جز به همان ره که […]