کتاب ارزنده و مفید «وصف بهشت»

348 views

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدﻳـﺎت و ﻇـﻮاﻫﺮ ﻋـﻮام ﻓﺮﻳﺒﺎﻧـﻪ اﻳـﻦ دﻧﻴـﺎ ﭘـﺮده ﺗﺎرﻳﻜﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺪﻳﺸﻪ ی ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﻔﻜﺮ دﻳﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣـﺮدم ﻗـﺮار داده و آﻧﻬـﺎ را از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﺮگ و ﻋـﺎﻟﻢ ﭘـﺲ از آن و ﺟﻨـﺖ و ﻧﻌﻤـﺖ ﻫـﺎی آن ﻏﺎﻓـﻞ ﻧﻤـﻮده،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ در ﺑﺎره ﺟﻬﺎن آﺧﺮت و ﻧﻌﻤﺖ ﻫـﺎ و اﺣﺴـﺎن ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺨﻠﺺ داده، ﺑﺴـﻴﺎر دﺷـﻮار وﻣﻔﻬﻮﻣﻲ دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻣﮕـﺮ ﺑـﺮای ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ و ﻋﻤﻖ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮدﻳﺪی اﻳﻤـﺎن آورده و ﺑﺸـﺎرت ﻫـﺎی ﻏﻴﺒﻲ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ، و در اﻳﻦ ﺟﻬـﺎن ﻓـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﭘﻴـﺮوی از دﺳـﺘﻮرات اﻟﻬـﻲ و ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (صلی الله علیه و سلم) راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ در ﺑﻬﺸـﺖ را ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﻫﻤـﻮار ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. (برگرفته از پیشگفتار مترجم)


مشخصات

  • نام کتاب: وصف بهشت
  • نویسنده: ابوالحسن ابن الفقیه
  • مترجم: ام عزیزالرحمن ملازاده
  • تعداد صفحات: ۵۵
  • بازنشر: سنت دانلود
  • لینک دانلود مستقیم (برای دانلود کلیک کنید)
  • لینک دانلود کمکی (برای دانلود کلیک کنید)

:: با پرداخت یک مبلغ دلخواه (هر نفر 50 هزارتومان) به پویش "حمایت از رسانه اهل سنت" بپیوندید. (برای پرداخت کلیک کنید) ::


برای دانلود بهتر فایلها در موبایل ، نرم افزار ADM را دانلود کنید / برای دانلود کلیک کنید


این مطلب را در واتس اپ منتشر کنید

 

نویسنده نوشته: سنت دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × یک =